Hållbar turism

Med hållbar turism menas turism som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Med andra ord turism som bidrar till ekonomisk utveckling, som stärker och skyddar människor och turism som inte sliter på planetens resurser eller hotar det som lever på jorden.

Att arbeta med hållbar turism är att ständigt sträva, utveckla och förbättra verksamheten så att intrycken hos de som upplever blir större och starkare. Samtidigt som avtrycken blir mindre om de är negativa och i bästa fall blir positiva avtryck som genererar värde till platsen.

Enligt den globala standarden för hållbar turism som organisationen GSTC definierar handlar hållbar turism om att

  • Effektiv hållbarhetsförvaltning
  • Maximera social och ekonomisk nytta för lokalsamhället och minimera negativ påverkan
  • Maximera nyttan för kulturarv och minimera negativ påverkan
  • Maximera nytta för miljön och minimera negativ påverkan

Hållbar turism är alltså både öka det som är närande och bidrar och minska det som är tärande och förstör. En central del är att ha ett systematiskt hållbarhetsarbete som är i ständig utveckling snarare än enskilda insatser.

Med detta sagt, det finns i princip ingen helt hållbar turism och hållbar turism är inget statiskt tillstånd eller något som en uppnår och sedan är klar med.

Ghana

Social hållbarhet inom turism och besöksnäring

Social hållbarhet handlar om att stärka och skydda människor, både resenären, personalen och lokalbefolkningen. Det handlar om jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Social hållbarhet inom turism tar sig i olika uttryck beroende på kontext. En destination i Småland, en storstad som London och paradiset Zanzibar i Tanzania har olika frågor inom social hållbarhet som är mest angeläget för dem att förbättra. Konkret handlar social hållbarhet inom turism om t.ex. arbetsvillkor, kulturarv, urfolks rättigheter, tillgänglighet eller hälsa och säkerhet. Enkelt förklarat, alla frågor där människor är berörda.

Gambia

Miljömässig hållbarhet inom turism och besöksnäring

Ekologisk hållbarhet är i många fall den mest utvecklade inom turism och besöksnäring. Det rör alla frågor som påverkar allt levande på denna planet och deras förutsättningar till överlevnad. I miljömässig hållbarhet ingår bl.a. biologisk mångfald, klimatförändringar, utsläpp, nedskräpning och resursanvändning. Den miljömässiga hållbarheten kan vara lokal men är framför allt en global angelägenhet där agerandet på en plats kan ge konsekvenser på en helt annan.

Havet är djupt

Positiv turism som när

Listan för den positiva turismen som när, bidrar och utvecklar är precis lika lång men kanske inte något som arbetas lika målmedvetet med. Det handlar om arbetstillfällen, välfärdsutveckling, inkomster till staten, infrastrukturinvesteringar, upprättande av naturreservat eller skydd av hotade djurarter, ökad kunskap, förståelse och tillit mellan människor genom kulturutbyten för att nämna några. Ett annat ord för positiv turism som när är regenerativ turism

Granö, Västerbotten